Pytania i odpowiedzi

PYTANIE: Czy w Konkursie mogą brać udział libretta operowe, spektakle muzyczne, teatrów tańca, ruchu, pantomimy i inne przedstawienia niedramatyczne?

Regulamin Konkursu stanowi, że mogą w nim brać udział „projekty realizacji scenicznej polskich tekstów powstałych przed końcem roku 1969”, przy czym zgodnie z zasadniczym zamysłem organizatorów chodzi przede wszystkim (ale nie wyłącznie) o teksty dramatyczne. Nie oznacza to jednak, że dyskwalifikowane będę projekty inscenizacji wykorzystujące inne środki wyrazu niż teatr dramatyczny – czy to tradycyjny, czy nowoczesny. Decyzję w tym względzie podejmie Komisja Artystyczna po zapoznaniu się z eksplikacjami reżyserskimi. Jedynym wyjątkiem są przedstawienia operowe będące realizacjami librett oryginalnie przeznaczonych dla teatru operowego. Tych zasadniczo nie będziemy akceptować, gdyż należą do odrębnego gatunku teatralnego, posiadającego swoją tradycję, rządzącego się własnymi zasadami i stanowiącego odrębny dział narodowego teatru. Podkreślić należy, że regulaminowy zapis mówiący o „tekstach” oznacza także, że przedstawienia nie posługujące się słowem jako podstawowym środkiem wyrazu, by były brane pod uwagę powinny proponować interpretację tekstu właściwymi im środkami. Mimo tych zastrzeżeń, Komisja Artystyczna jest otwarta na wszelkie propozycje i podejmując decyzje brać będzie pod uwagę spodziewaną artystyczną jakość mających powstać inscenizacji.

 

PYTANIE: Co oznacza określenie „rażące odstępstwo” w punkcieVI, podpunkcie 7 Regulaminu Konkursu „Klasyka Żywa”, stanowiącego że „w przypadku stwierdzenia rażących odstępstw od przedłożonej w części I Konkursu wersji projektu Komisja Artystyczna ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Oznacza to zobowiązanie do zwrotu wszystkich środków uzyskanych w Konkursie”.

Komisja Artystyczna wyjaśnia, iż użyte tu słowo „rażące” oznacza ważne i wyraźne zmiany dotyczące istotnych elementów koncepcji przedstawionego projektu. Nie sposób przy tym owych zmian ująć w jakąś zamkniętą listę, ponieważ są one zależne od tego, na co w projekcie kładziony jest nacisk. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja uznała jednak, że za zmianę rażącą uważana będzie zmiana reżysera, a zarazem autora wymaganej regulaminem eksplikacji. Oczywiste jest jednak, że w przypadkach szczególnych (zwłaszcza losowych) możliwe jest kontynuowanie projektu przez innego reżysera przy zachowaniu zasadniczych elementów koncepcji wyjściowej.

Podobnie za rażącą uznana będzie zmiana wyjściowego tekstu i/lub zachwianie początkowych proporcji między nim a tekstami dodanymi, a pochodzącymi spoza obszaru stanowiącego przedmiot konkursu.